ยุทธศาสตร์หน่วย

ใน ๔ ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงของการเสริมสร้างความมั่นคงในอาณาบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับจุดเน้นด้านการจัดทำระเบียบชายแดนด้วยมิติความมั่นคงใหม่ที่เป็นสากลและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า ไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้า การลงทุน ตลอดจนควบคุมอาชญากรรมตามแนวชายแดนให้ได้ภายใต้ศักยภาพและขีดความสามารถของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างมืออาชีพ ดังนั้นจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

—ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

โดยการเสริมสร้างการนำคุณลักษณะ ๓ ประการของตำรวจตระเวนชายแดน (ทหาร ตำรวจ พลเรือน) มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเต็มศักยภาพและ ขีดความสามารถ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

โดยการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกล รวมถึงการน้อมนำโครงการพระราชดำริฯ และแนวทางพระราชดำริตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

โดยการพัฒนาขีดสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีอยู่ในตัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฏิบัติการทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร

โดยการเสริมสร้างการนำระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ อย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

๒. เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในอาณาบริเวณชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจ ของหน่วย

๖. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

วิสัยทัศน์

“ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”

พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และ พระราชอาคันตุกะและถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

๒. เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน

ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

๗. พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

$1- สมรรถนะ (Competency)

$1- สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness)

$1- ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)

$1- บริการด้วยใจ (Service Mind)
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

ค่านิยมร่วมตำรวจตระเวนชายแดน ” เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ ”

เสียสละ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน “ความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน”

อดทน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย ความมีวินัยและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำรงตนอย่างมีเกียรติ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเรียบร้อย ง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน “ตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียน มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได้”

ผลผลิต
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

ตัวชี้วัด
หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ หมู่บ้าน

ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจตามแผนจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ หมู่บ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร