มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 12 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังวาลย์วิท 4
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปาโจแมเราะ
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นิคมพิทักษ์ราษฎร์
4. ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภักดี
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงงานยาสูบ 2
6. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
7. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ
8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านละโอ
9. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตืองอฯ
10. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านไอร์บือแต
11. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านลีนานนท์
12. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ฯ 4