หน่วยในสังกัดที่รับผิดชอบ

แผนก

1. แผนกธุรการและสวัสดิการ
2. แผนกงานการข่าว
3. แผนกงานแผนงานและงบประมาณ
4. แผนกงานส่งกำลังบำรุง
5. แผนกงานการเงิน
6. ชุดตรวจพิสูจน์ เก็บกู้ หรือทำลายวัตถุระเบิด

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 441
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 442
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 443
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 446
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 448
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 449