กองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

นโยบายการบริหารราชการ

๑ การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๒ การักษาวคามมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
๓ การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญกรรม
๔ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
๕ การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน
๖ การเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

วิสัยทัศน์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน

คำขวัญกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

124151
พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง

ผกก.ตชด.๔๔

ข่าวสารของหน่วยงาน

การแข่งขันกีฬาประจำปี 2562 “พญาลิไทเกมส์ “

พิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

111200 ต.ค.62 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.,พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. เดินทางโดย ฮ.ตร. มาลงสนาม ฮ. ที่ ศปก.ตร.สน.

พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและนิเทศผลการดำเนินงาน

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ผกก.ตชด.44 ตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.444 – 447

https://www.youtube.com/watch?v=JoXvHFTQAsU&feature=youtu.be

พัฒนาบุคลิภาพตำรวจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กก.ตชด.44

https://www.youtube.com/watch?v=bGzYdB6g3Xo&feature=youtu.be

การแข่งขันฟุตบอล พญาลิไทยเกมส์ 62

https://www.youtube.com/watch?v=NmQDVuU8g_c&feature=youtu.be

ตชด.44 กับภารกิจการฝึก ก่อนลงพื้นที่จริง border patrol police 44

https://www.youtube.com/watch?v=w8RGauyxFJ0&feature=youtu.be

ประกาศกองกํากับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
จัดซื้อจัดจ้าง
  • – รายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.62 กก.ตชด.44